Passive voice by

.

2023-06-01
    الاقرار و عيوب الاراده